پیدا

با خدا باش ...

درخواست حذف اطلاعات

گفت با دل ، مرغکی بی دست و پا ... روی دل باید کنی سوی خدا ... روز و شب گر گفتگو کردی ، با خدا باش ، با خدا باش ، با خدا ...