پیدا

غم دل ....

درخواست حذف اطلاعات

غم دل با تو چه گویم که نداری غم دل ... حرف دل با دل خویش گویم و حالی دارد ... محرم ِحرف ِدلم در همه ایام دل بود ... با که گویم که غمی در دل و حالی دارد ...