پیدا

چقدر شبیه ...

درخواست حذف اطلاعات

داماد ( شوهر خواهر پادشاه ) خانواده سلطنتی اسپانیا باتهام سوءاستفاده و تخلفات مالی ، زندانی شد ... چقدر ، حکومت اسپانیا ، شبیه حکومت ما هست... معلومه اونها هم مثل ما حکومت عدل علی ، ب ا د ...????????????