پیدا

ابزار فکر ...????????

درخواست حذف اطلاعات

یکی داشت تند تند حرف میزد ... یکی دیگه چیزی ازش پرسید ... اولی گفت ... من فکر می کنم ... دومی نذاشت ادامه بده ... بهش گفت ... چی ؟؟؟!!! چی گفتی ؟؟؟!!! فکر می کنی ؟! فکر ابزار میخواد ... وسیله لازم داره ... تو ابزارش را نداری ???? وسیله ی فکر ، نداری ????????????