پیدا

عجب جام و ...

درخواست حذف اطلاعات

یکی گفتا که ناخوش تر ز مستم ... یکی جام داده به دستم ... من از جام و و ساغر و می ... کمی نوشیدم و دیدم که هستم .. عجب جام و عجب ساقی و می بود ... عجیب اینکه بهار بود یا که دی بود ... امان و اب گشتیم به محراب ... نفهمیدیم سحر بود یا که ، کی بود ...