پیدا

دیالوگ زیبا ...

درخواست حذف اطلاعات

این قدر به خودت فشار نیار که ابروهات رو پایین بکشی و اخم کنی ... بجای اون کمی ماهیچه های صورت را شل کن که بخندی ... این دیالوگ قشنگ و زیبا و دلنشین را در یکی از ها شنیدم ...