پیدا

قبولی کنکور ...????????

درخواست حذف اطلاعات

پسره مدتها بود ، خیلی دلش موتور میخواست ... پدرش قبول نمی کرد .. . دیپلم هم که بزور گرفت ، پدرش موتور ن ید و گفت باشه اگر کنکور قبول شدی ... بالا ه کنکور داده شد ... پدر پرسید خب ، کنکور چطور بود ...؟ پسر گفت ۹۹% قبول میشم ... پدر هم طبق قول ، برایش موتور ید ... بعد از مدتی نتایج اعلام شد ... پسر قبول نشد ... پدر گفت پسر جان ...!!!. مگه نگفتی ۹۹% قبول میشم ... پسر گفت .. اره پدر جان ... ولی اون ۱% کار خودشو کرد ????????????????????????