پیدا

ارزن و ارزان ...

درخواست حذف اطلاعات

جهان ناکام و بی نام و نشان است ... ولی آدم چنان جویای نان است ... جهان با وسعتش ارزن نیرزد ... ببین ، آدم دلش ارزان بلرزد ...