پیدا

شب است و

درخواست حذف اطلاعات

شب است و سکوت هست و این سایه ها ... غم است و دل و درد و همسایه ها ... همه جا سیاه و سفید و دل من سیاه ... به درگاه حق ، روسیاهم ، سیاه ... شب است و سحر ، درد و دیوانگی ... به وقت سحر ، زرد و پژمردگی ... چرا در سحر ها چو دیوانگان ... دلم در هوایت چو پروانگان ... شب است و سکوت های مرگ آوری ... سکوت های سنگین و زجر آوری ... همه ه اند و دلم ه است ... دو چشم های باز و دلم مرده است ...