پیدا

فقیر و غنی در نگاه شریعتی ....برگرفته از وبلاگ یک دوست ...

درخواست حذف اطلاعات

آدم وقتی فقیر میشود خوبی هایش هم حقیر میشوند.
اما ی که زر دارد یا زور دارد
عیبهایش هم هنر دیده میشوند
و چرندیاتش هم حرف حس
به حساب می آیند... شریعتی