پیدا

درخت و تبر و دل و ...

درخواست حذف اطلاعات

با درخت هرگز ، تبر بازی مکن ...
با دل غم دیده ، تو بازی مکن ...
آن دل غم دیده هست همچون درخت ...
بر درخت هرگز تو سنگ اندازی مکن ...