پیدا

هر روز ، تولدی جدید ...

درخواست حذف اطلاعات

هر روز میشه روز تولد جدید باشه ???? چون هر روز بعد از مرگ ( خواب ) زنده ( بیدار ) می شیم ...