پیدا

اشتباه ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی برخی سخنان بوی کفر میده و هستند انی که لابلای دیوارهای گوش دارند مثل موش ... اخیرا حکم برای یک وبلاگ نویس که از جهت تاریخی زندگی را بررسی کرده بود و سوالاتی مطرح کرد ...صادر شده ... حالا من با برداشت آزاد از اشعار خیام نیشابوری ... خدا فکر کرد آدم خلق می کنه ... آدم خلق کرد که آدم بمونه ... ولی آدم ، شد ، جانی ... ... گر ...شکنجه گر ...جاسوس ...قاتل ...حاکم ظالم ... مأمور معذور و .... به آدم عقل و خِرَد داد که بداند خدا او را آفرید ... ولی آدم با عقل خود پرسید ، او را که آفرید ... خلاصه از همان آغاز کار اب شد ... کار اب تر شد که به آدم گفته شد ... از میوه ی ممنوعه ، نخور ... امان از آدم حریص ... وقتی منع که بشه. ...ممنوع که بشه .... حریص میشه ... خلاصه که ... خدایا بفکر خلقتی مجدد باش ... این آدم ...آدم بشو نیست که نیست ... آدمی خلق کن که ... دنبال خالق خودت نباشه ... آدمی خلق کن و بهش الهام کن ... مرا به خیر تو امید نیست ، شَر مرسان ...