پیدا

کاش ...

درخواست حذف اطلاعات

کاش می شد گفتنی را گفت و گفت ... آنچه می گفت را به گوش جان شنفت ... کاش با ذهن و کلام و عاطفه یا گوش جان ... می شنیدیم گفته های حق دادار ، تاق و جفت ...