پیدا

طلب خیر و ...

درخواست حذف اطلاعات

الهی قمشه ای چه زیبا میگوید ... وقتی دعا میکنی ...
دعای تو از این جهان خارج میشود و به جایی میرود که هیچ زمانی نیست ...
دعایت به قبل از پیدایش عالم میرود ...
دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را مینویسند میرود ...
و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت مینویسد ... و مولانا میگوید :
گر در طلب گوهر کانی ، کانی
گر در هوس لقمه نانی ، نانی
این نکته رمز اگر بدانی ، دانی
هر چیز که در جستن آنی ، آنی.. خیر ترین دعا ، بهترین طلب ، زیباترین تقدیر ، نثار شما ???????????? پ ن ... اینکه چهل سال است دائمی در حال آرزوی مرگ این و آن هستیم و نابودی این و آن را داریم ... طبیعتاً نظام خلقت و آفرینش و کائنات ...ع العمل نشون میده ... چرا بعد از هر و جماعت ...فقط میگوییم درود بر رزمندگان و بعد از یک درود ... شروع میکنیم مرگ بر ... مرگ بر ... مرگ بر ... خشونت در ربانی ترین عبادات ناب رحمانی رسوخ کرده و بجای ملتی آرام و نجیب و مهربان و ... تبدیل شده ایم به ملتی خشن و جنگ طلب و در آرزوی نابودی میلیونها انسان ... راستی ...این تذهبون ...