پیدا

تینار ...

درخواست حذف اطلاعات

گفتمش تینار تینارم ، ولی رفت سوی یار ... از درون بیمار بیمارم ، ولی دل داد به یار ... آنکه نیست غمخوار تو را تینار گذاشت ... چون طبیبی ست ، رفت ، تو را بیمار گذاشت ... تینار ...تنها ... تیناری...تنهایی ...