پیدا

فراموشی و ...

درخواست حذف اطلاعات

فراموش ی که دوستش داری ... مثل ... بخاطر آوردن ی هست ... که ... هرگز او را ندیدی ...