پیدا

شفاعت ...به جون مادرت ....

درخواست حذف اطلاعات

خدایا خودت گفتی اگر کار مهمی داشتید ... ی را واسطه کنید ... ی باید شفاعت کند ... شاید بحرمت آن شفیع و واسطه ... ببخشی ???????????? پ ن ... شب ... از جمله مواقع ، استجابت دعا هاست ???? باید بدنبال شفاعت بود ???????????????????????? پ ن ۲ وقتی شفاعت جواب نداد ... چاره نیست و باید مستقیم با خدا حرف زد ... اگر مستقیم هم جواب نداد ... خدا را به جون مامانش قسم میدیم ، بلکه افافه کنه ????