پیدا

خودت باش ...

درخواست حذف اطلاعات

حتی اگه فرشته هم باشی ... بازم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد ... پس بی خیال حرف مردم ... کاری که دوست داری رو انجام بده و شاد باش ... مردم برای گفتن ... همیشه هم حرف دارند ... هم وقت ...