پیدا

بخشیدن ...

درخواست حذف اطلاعات

وقتی آسان می بخشی ... ولی سخت بخشیده میشی ... خدا گونه باشیم ????????????