پیدا

کچل

درخواست حذف اطلاعات

گفتنی را گفت کچل ، با موی خیس ... هیچ نگفت اما کچل ، از موی خویش ... رفت کچل بازار ، به سلمانی نشست ... یادم میاد دوران دانش آموزی ( دوره ی آن خدا بیامرز ) بقدری باران می بارید ... بیشتر بخاطر روزهای زنگ ورزش یادم هست که هر وقت ( هفته ای دو بار و گاه سه بار ) ورزش داشتیم از شانس ما ، همیشه باران بود .. . وقتی بارش باران روزهای متوالی و متمادی طولانی میشد ... رسم و اعتقاد بود که اسم ۴۰ نفر آدم کچل ( چهل کَل ) باید روی کاغذ یا پوست و ... نوشته میشد و در فضای آزاد گذاشته میشد . .جهت اینکه باران بند بیاید ... حالا نمی دانیم باید ۴۰ کلاه گیس ...چهل عمامه ...چهل کچل مو فرفری یا ...باید نوشت که بلکه باران ببارد ...???????????? گفت به سلمانی دو حرف خوش ، با ابروی خویش ...