پیدا

حکومت بی بی لرزون ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز باتفاق نوه جان ماتیار داخل حیاط بازی میکردیم ... یک تفنگ آب پاش ، برایش یدند ... آب رو می ریزی توی مخزن ...با ی سر خود ، باد میزنی و بعد با فشار دادن ماشه ...آب با فشار به اطراف پاشیده میشه ... یعنی با تفنگ ، آب شلیک می کنی و ... نوه جان ، منو دنبال میکرد و آب را به سر و پای من میپاشید و خیس میشدم ... جفتمون از ته دل می خندیدیم ... او خوشحال بود و با صدای بلند می خندید که مثلا بنده را دنبال میکنه و من هم مثلا فرار می و او هم آب میپاشید و ... خیلی بازی شاد و قشنگ و جذاب و ....بود و هست ... وسط بازی و دویدن و ...یادم آمد که مدتی قبل که در هوای گرم تابستان ، گروهی از بچه ها و جوانان در پارک آب و آتش ، از همین تفنگها داشتند و بازی می د ... حاکمیت اخمو ، عبوس ، بد اخلاق و ضد شادی و ... با آنها برخورد قهر آمیز کرد و دادستانی وارد معرکه شد و اعلام شد آب بازی ممنوع و مصداق بر هم زدن نظم و موجب اخلال در نظم می باشد . .. چه حکومت مقتدری ...