پیدا

کلبه ی چوبی من

درخواست حذف اطلاعات

کلبه ای خواهم ساخت ... همه از جنس نگاه ... در دل جنگل آه ... کلبه ی چوبی ما ... روشن است با چشم ماه ... کلبه ای خواهم ساخت ... در دل جنگل خیس ... روز ابری و بارانی و سرد ... آتش و چای و دو تا نغمه ی شاد ... نور در دل دود ... کلبه ی کوچک و چوبی و سفید ... شد سیاه از دم و دود ِدل شی من ... از سویدای وجود ...