پیدا

اندک اندک ..

درخواست حذف اطلاعات

اندک اندک ، جمع مستان ، کو کجاست ... اندک اندک ، می پرستان ، کو کجاست ... باده و می ، جمع دوستان ، شعر ناب ... شمع و ساقی ، ساغر و گل ، کو کجاست ...