پیدا

عشق و ماندلا ...

درخواست حذف اطلاعات

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه ی خاص تو با ی ... ( نلسون ماندلا ...) قلبتان مالا مال از عشق به جهان هستی و بشریت و ...