پیدا

تصمیم ... اشتباه ...

درخواست حذف اطلاعات

آقای محمد طاهری ... موسس سلسله ی عرفان حلقه ... دو بار در دادگاه به محکوم شد ... که با اعتراضات دراویش و بگیر و ببند و ...همراه شد ... حکم ایشان در دیوان عالی کشور ، به پنج سال زندان تقلیل یافت ... سخن بر سر شخص آقای طاهری یا عرفان حلقه و درست و غلط بودن این مرام و شه و مسلک یا بر حق بودن یا نبودن شخص طاهری نیست ... بحث بر سر این است که اگر فرض بعد از صدور و ابلاغ حکم و تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر و استیذان یا رییس قوه قضاییه ، حکم اجرا شده بود ...اکنون چه شده بود ... جنایتی غیر قابل جبران ... سخن اینست که اگر ایشان حکم شان پنج سال زندان بوده ... چرا دو بار به محکوم شدند ... اگر حکم ، آن هم نه یکبار ، درست بوده ... پس چرا به پنج سال زندان محکوم شدند ... پ ن ... قلم از دست قاضی افتاد ... یکی گفت آقای قاضی ... تبر از دستتان افتاد ... قاضی تعجب د و گفت ... این قلمی بیش نیست ... طرف گفت ... وقتی براحتی جان ی را میگیرد ... قلم نیست ... تبر است ...