پیدا

زیبایی سیرت ...

درخواست حذف اطلاعات

یک جمله زیبا از نلسون ماندلا ... نقص یا کمبود زیبایی ...
در چهره یک فرد را ...
اخلاق خوب تکمیل میکند ... اما کمبود یا نبود اخلاق را ...
هیچ چهرهٔ زیبایی ...
نمیتواند تکمیل کند ...