پیدا

دیس کو ...؟

درخواست حذف اطلاعات

روزی شیخ بر سر سفره ی شام یا ناهار یا ... دیسی که درونش کباب بودندی را برداشت و آن را در گوشه ای از عباس خویش ، پنهان دی???? و ناله سر داد که دیس کو؟؟؟???? مریدان هرکدام به دنبال دیس روانه گشتندی... و در پی آن در آمدندی ...
و مأیوس از پیدایش دیس پیش شیخ شرف یاب شدندی ... ناگه شیخ خنده ای بس ی سر داد ... وبگفت همانا که دیس در نزد خود پنهان کردیم تا شما را سرکار بنماییم و بساط سرور و مفرح ذاتی فراهم کنیم ... مریدان که از این شوخی شیخ به شگفت آمدندی و به شادی پرداختندی ... و هلکوپتری ها و بریک ها زدندی و عده ای سر به ره بیابان نهادند ی ...
از آنجا بود که به مکانی که در آن به شادی
میپرداختند " دیس کو " گفته شد ... وبر اثر گذشت زمان به " دیسکو " تبدیل گشت????????