پیدا

فلسفه ی مخالفت حاکمیت ی ...

درخواست حذف اطلاعات

دیروز با نوه جان ، آب بازی کردیم ... امروز سرما خوردیم ... تازه فهمیدم چرا حاکمیت با چوب و چماق و بگیر و ببند و زندان و ...با انی که در پارک آب و آتش ...آب بازی می د ، برخورد قهر آمیز و تند و غیر منطقی و ...کرد ????????????