پیدا

چشم...

درخواست حذف اطلاعات

چشم چشم دو ابرو ... حسن کچل الان کو ... رفته به باغ و بستان ... پسته برده هندوستان ... چشم ، چشم ، دهان ، گوش ... حسن کچل حالآ کوش ... رفته تو خواب چل گیس ... کفش و کُلاش شده خیس ...