پیدا

ج و خ .

درخواست حذف اطلاعات

خدا را خواندم و گفتا چه گویی ... صدایش و گفتا چه جویی ... ز دنیا خسته و سر در گریبان ... همی خواهم زنم سر بر بیابان ... خدای را نیمه شب آواز دادم ... وجودم را من به او ، آغاز دادم ... خدا گفتا چه گویی بنده ی من ... چرا غمگین ، نگر بر خنده ی من ... اگر پایان پذیرد ، زندگانی ... به سوی من تو آیی ، گر بدانی ... مشو غمگین و محزون از ج ... ج خود نشانی ست از خ ...