پیدا

مسلمانان و ...

درخواست حذف اطلاعات

دقت کردیم که تمام ان و گران و محتکران و گران فروشان و جنگل خواران و بیت المال خوران و حرامیان و ... همه و همه ریش داشتند ... می خواندند ... مسلمان بودند ... گاها چفیه بگردن می گذاشتند ... شعار مرگ بر این و آن میدادند و ... کلا انقل های چند آتیشه ی اصل و اصیل ...