پیدا

عزاداری تعجب بر انگیز ...

درخواست حذف اطلاعات

بقول شریعتی عزیز ???? در عجم از ملتی که زیر علم یزید ، برای حسین نوحه میخوانند و میزنند و اشک می ریزند ... اصلا فکر کردیم که حسین را مسلمانان کشتند ... کفار و یهودیان و ...نکشتند ...