پیدا

سقوط و زندگی ...

درخواست حذف اطلاعات

اگر از یک ارتفاع بلند ، مثلا یک کوه خیلی خیلی بلند ، یا یک آپارتمان هزار طبقه ، ده هزار طبقه و ...سقوط کنیم ... فرض این سقوط ده سال ، پنجاه سال ، صد سال طول بکشه ... چه باید کرد ... از همان آغاز سقوط ، نتیجه معلوم هست ...افتادن و خوردن به زمین و ترکیدن و مرگ و نیستی ... خب ، چکار باید کرد ؟ از همان آغاز سقوط باید دست از همه چیز کشید و ناامید و افسرده و مایوس و ناامید و ...منتظر ماند تا سقوط به اتمام برسد و ...؟ اگر اینطور باشد که همه ی ما از لحظه ی تولد ، در یک سراشیبی سقوط عمر هستیم ... هر لحظه و ثانیه به پایان و مرگ نزدیکتر میشویم ... پس این شادی و عشق و محبت و دلبستگی و وابستگی و ...؟؟؟ آدمی در یک تعارض دائمی بین عقل و منطق و شه با احساس و عاطفه و ...گرفتار هست ... دل بستن که آ ش ، ج ست ... عشق و دلدادگی که با مرگ ، از وصال به فراق مبدل میشود ... همسر و فرزند و پدر و مادر و ...که همه محکوم به فنا و کوچ ابدی هستیم ... چه دل بستن و عشق و علاقه و ...؟ چه بن بست عجیب فکری ...