پیدا

برخیز ...

درخواست حذف اطلاعات

برخیز و بیا ماه دگر ، ماه عزا نیست ... گلشن همه بی تو ، پر از مهر و وفا نیست ... برخیز و ببین پیر و جوان در تب و تاب اند ... عالم همه دیوانه و دیوانه مگر اهل صفا نیست ...