پیدا

کاش ...

درخواست حذف اطلاعات

کاش می شد رفت و تا فردا رسید ... رفت و رفت تا انتها ، تنها رسید ... کاش می شد مرغ طوفان بود و رفت ... یا شبیه مرد تنها در بیابان بود و رفت ...