پیدا

دشت شقایق ...

درخواست حذف اطلاعات

دوش دیدم که شقایق شده ام ... همچو باد گشتم و در دشت شقایق شده ام ... پیر مرد گشتم و دریا شدم و آبی آب ... مرغ طوفان شدم و پارو و قایق شده ام ...