پیدا

جان جانان ...

درخواست حذف اطلاعات

مرا عهدیست با جانان ، که جانان جان من باشد ...
از ان روز ازل جانان ، چونان جانان من باشد ...
بگو با مدعی جانا ، که جانان پر بها باشد ...
بهانه کی تواند که ، بهای جان من باشد ... اگر عهدم ش ت و جانانم دگر شد ... نمیخواهم که جانان ، جان من باشد ... چرا با هر بهانه جان و جانان جابجا گردند ... بگو با جان جانان او فقط جانان من باشد ...