پیدا

دوست دارم ...

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم با تو باشم تا نهایت تا ابد ... در کنارت زنده باشم تا لب گور تا لحد ... دوست دارم با تو در دشت و دمن ... گل بچینم دسته دسته ، در سبد ... دوست دارم با تو باشم تا همیشه تا خدا ... در کنارت زنده باشم جز به مرگ گردم جدا ... دوست دارم دست به دست چون ک ن ... غرق بازی ، بی خیال ، هر دم صفا ...