پیدا

جامعه ی لجن ...

درخواست حذف اطلاعات

بالا بروید ...پایین بیایید ... اصلا قرآن را بر سر جامعه ای پهن کنید ... نادان که در آن جامعه ، در یک سو گرسنه ی بیچاره ای ... از سرما لرزان ، وجود دارد ... از سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز ... وجود دارند ... این جامعه لجن است ... تمام چهره اش را هم با قرآن بپوشانید ... باز لجن است ... پ ن : حالا این حرف را بنده از خود گفته بودم ...واویلا ... مهر کفر و ارتداد و ضدیت با نظام و دین و خ ا و و ولایت و ...خورده بودم ... این جمله ی گهر بار را ، شهید بهشتی ...بیان کرده ...