پیدا

گفتمش ...

درخواست حذف اطلاعات

گفتمش کیستی تو چون باد نیستی ...
گفتمش چیستی تو چون یاد نیستی ... گفتمش چون آب و خاکش نیستی ...
گفتمش از جنس آتش نیستی ... گفتمش هر جا که هستی در سلام ...
گفتمش بر او درود هر صبح و شام ... گفتمش نیستی چرا در بحر و بر ...
گفتمش بنما تو بر حالم نظر ... گفتمش اینک ببین حال مرا ...
گفتمش بنگر تو احوال مرا ... گفتمش لیلی چو مجنون قصه شد ...
گفتمش فرهاد دلش پر غصه شد ... گفتمش پاییز بهار و بی بهار ...
گفتمش طوفان روحم بی مهار ... گفتمش گلدان و گل بش ته شد ...
گفتمش زانو ش ت بنشسته شد ... گفتمش کِشتی شدم در دشت خون ...
گفتمش کُشتی و گشتم پر جنون ...