پیدا

لبخند و اشک و آه

درخواست حذف اطلاعات

لبخند خورشید ... اشک ابر ... قهر شب ... حضور نور ... پایان سیاهی ... آغاز روز ... قهر و آشتی ... پایان و آغاز ... غروب و طلوع ... طلوع و غروب ... باد پائیزی ... برگ زرد و نارنجی ... افتادن و سقوط ... ایستادن و هبوط ... خش خش برگ ... تیک تاک ساعت ... عبور از کوچه های لحظه ها ... مات و خیره به صحنه ها ... غبار خاطرات ... فریاد ز بی ی ... پناه به کوه غم ... آه و رها شدن ...