پیدا

اسم خاص ...برگرفته از تلگرام ...

درخواست حذف اطلاعات

هر ى یه اسمى تو زندگیش هست ... که تاابد هرجایى بشنوه ...
ناخودآگاه بر میگرده به همون سمت ...
یا از روى ذوق ...
یااز روى نفرت ...
یااز روى حسرت ... یا فقط عشق ...