پیدا

نان و دندان ...

درخواست حذف اطلاعات

برخی نان دارند ، دندان ندارند ... برخی دندان دارند ، نان ندارند ... برخی هم نان دارند ، هم دندان ... برخی نه نان دارند ، نه دندان ... اشکال از کجاست ... ؟! کار خدا و آفرینش ... ؟! مشکل از نوع بشر نیست ؟ یکی میگفت ...اگر من جای او ( خدا) بودم ...