پیدا

هیچ چیز ...برگرفته از تلگرام ...

درخواست حذف اطلاعات

هیچ اسطوره نیست ، الا در مهربانی و انسانیت ...
هیچ دینی با ارزشتر از انسانیت نیست ...
هیچ چیز جاودانه نمی ماند ، جز عشق ...
هیچ سعادتی بالاتر از آگاهی نیست ...
و هیچ دشمنی خطرناکتر از جهل نیست ...