پیدا

کلیپی آموزنده ...

درخواست حذف اطلاعات

کلیپی دیدم که بسی درس بود و ... خانمی موقع وج از ساختمان یک اداره یا هتل و ... یک لنگه در را گرفته و محکم میکشد ... در قفل هست ... هر چه تلاش میکند باز نمیشود ... عصبی میشود و بیشتر و تند تر و با خشم و ...در را میکشد ... ولی باز نمیشه که نمیشه ... در این لحظه یک آقایی از راه میرسد و برای وج از ساختمان ... لنگه ی دیگر را به ارامی میگیرد ...میکشد ...در باز میشود ...مرد خارج میشود ...