پیدا

کلیپ زیبا ...

درخواست حذف اطلاعات

کلیپی دیدم چقدر زیبا بود ... در اینکه زود قضاوت نکنیم ... کلا یک دقیقه ... کنار ساحل ... یک دسته فک ... یک نفر به سمت گله ی فکها دوید ... فکها همه بسمت دریا فرار د ... طرف در آ ین لحظه یکی از فکها را از پشت گرفت ... فک خیلی تلاش میکرد از دست مرد رها بشه ... با تمام وجود تقلا می کرد ... چند بار هم سعی کرد دست طرف را گاز بگیرد ... مرد در یک حرکت سریع یک دستش را گذاشت پشت گردن فک ... فک در حالی که دست و پا میزد ...کاری هم نمی تونست ه ... حالا دوربین رفت جلوتر ... کلی نخ و طناب و تور ماهیگیری دور گردن فک پیچیده شده بود ... بعد مرد شروع کرد به باز سیم قلاب و تور و ...از دور گردن فک ... بعد که کاملا فک از شر آن نخ و ...خلاص شد ، آزادش کرد و فک رفت داخل دریا ...