پیدا

گفتار در سکوت ...

درخواست حذف اطلاعات

چشم بستم در سکوت در بی ی ... همچو دریا بود جهان و من خسی ... گفتمش ، اما گمانم او نبود ... با خودم گفتم چه گفتارها ، بسی