پیدا

بزرگی و بزرگواری و ...

درخواست حذف اطلاعات

بزرگی معرفت ...
ادب و نجابت آدمیان را ...
به هنگام خشم و عصبانیت بیازمائید ...
نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است ... چارلی_چاپلین