پیدا

عمر رفت ...

درخواست حذف اطلاعات

دوش چه دلتنگ شدم از روزگار ... بی ثمر و بی بر و بار در گذار ... عمر گران رفت و چه آسوده رفت ... عمر به کنار ، حسرت عمر در کنار ...